• slider image
 • slider image
:::
學校公告
 • 所有消息
 • 榮譽榜
 • 教務處
 • 學務處
 • 輔導室
 • 總務處
 • 人事室
 • 會計室
 • 健康中心
 • 教師會
[ more... ]
[ more... ]
[ more... ]
[ more... ]
[ more... ]
[ more... ]
[ more... ]
[ more... ]
本週預約
 • 未來教室
 • 機器人教室
 • 表演藝術教室
 • 視聽教室
 • 會議室
 • 活動中心
 • 游泳池
 • 電腦教室一
 • 電腦教室二
2018
節次
02/18
02/19
02/20
02/21
02/22
02/23
02/24
早自習
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 1 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 2 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 3 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 4 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
中午
無預約
無預約
可預約
可預約
待審中:王毓鳳
可預約
可預約
第 5 節
無預約
無預約
可預約
可預約
待審中:王毓鳳
可預約
可預約
第 6 節
無預約
無預約
可預約
可預約
待審中:王毓鳳
可預約
可預約
第 7 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第8節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
2018
節次
02/18
02/19
02/20
02/21
02/22
02/23
02/24
2018
節次
02/18
02/19
02/20
02/21
02/22
02/23
02/24
早自習
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 1 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 2 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 3 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 4 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
中午
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 5 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 6 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 7 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第8節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
2018
節次
02/18
02/19
02/20
02/21
02/22
02/23
02/24
早自習
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 1 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 2 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 3 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 4 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
中午
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 5 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 6 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 7 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第8節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
2018
節次
02/18
02/19
02/20
02/21
02/22
02/23
02/24
早自習
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 1 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 2 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 3 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 4 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
中午
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 5 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 6 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 7 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第8節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
2018
節次
02/18
02/19
02/20
02/21
02/22
02/23
02/24
早自習
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 1 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 2 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 3 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 4 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
中午
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 5 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 6 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 7 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第8節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
2018
節次
02/18
02/19
02/20
02/21
02/22
02/23
02/24
早自習
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 1 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 2 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 3 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 4 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
中午
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 5 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 6 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 7 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第8節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
2018
節次
02/18
02/19
02/20
02/21
02/22
02/23
02/24
早自習
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 1 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 2 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 3 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 4 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
中午
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 5 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 6 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 7 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第8節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
2018
節次
02/18
02/19
02/20
02/21
02/22
02/23
02/24
早自習
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 1 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 2 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 3 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 4 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
中午
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 5 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 6 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第 7 節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
第8節
無預約
無預約
可預約
可預約
可預約
可預約
可預約
中正行事曆
3D相片牆
cooliris
:::
本校教職員登入
成語隨時背
ㄑㄧㄢ    ㄗㄞ ˇ ㄋㄢ ˊ ㄈㄥ ˊ
載,年的意思。千年也難遇上一次,形容機會極為難得。與「習以為常、司空見慣」相反。
more...
待修通報
2018-01-26 資訊組 尚待處理 中等
邱曉芸 中年級導師辦公室405班老師座位電腦故障無法開機
2018-01-25 資訊組 處理中 中等
時家葳 305教室電腦無法上網,時常跳出錯誤訊息
2018-01-25 資訊組 處理中 嚴重
馬麗明 303班教室電腦開機沒反應
2018-01-17 資訊組 處理中 輕微
出納組 電腦教室1第2排第1台(11號位置)
2018-01-02 資訊組 處理中 中等
傅暐婷 2年級導師辦公室影印機頻繁卡紙
more...
QR Code
QR Code
資安宣導
萬用籤筒